Publicada la guia de l’usuari sobre l’adopció del sistema europeu d’auditoria i gestió ambiental

S’ha publicat la DECISIÓ DE LA COMISSIÓ de 4 de març de 2013 per la qual s’estableix la Guia de l’usuari en la qual figuren els passos necessaris per a participar en el EMAS conformement al Reglament (CE) n o 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS). Més informació al DOUE L76 de 19 de març de 2013 (Pàg. 1).