SERRA CALDERONA, PLA D´ÚS PÚBLIC

La Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, estableix en l’article 2.2, entre les finalitats primordials dels espais naturals protegits, l’ús social d’aquests en matèria d’estudi, ensenyament i gaudi ordenat del medi natural.

Aquest ús social, practicat de forma compatible amb l’adequada protecció dels valors ecològics i paisatgístics, és un dels objectius que van motivar la declaració de la Serra Calderona com a parc natural. D’acord amb aquest objectiu, el pla rector d’ús i gestió (PRUG) d’aquest espai natural protegit preveu específicament  l’elaboració d’un pla d’ús públic del parc natural que ha de contenir les determinacions necessàries per a l’ordenació i la gestió de les activitats lligades al gaudi ordenat, a l’ensenyament i a l’estudi dels valors ambientals i culturals del parc natural, efectuades per iniciativa pública, privada o mixta.

Al DOCV nº de 31/05/2010 s’ha publicat la versió definitiva del pla d’us públic (disponible a: https://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/05/31/pdf/2010_6051.pdf ).