Creació del Consorci de Pobles Menuts dels Ports

Els municipis d’Ares del Maestrat, Castellfort, Herbés, Palanques, Todolella, Portell de Morella i Zorita del Maestrazgo, a l’empara del que disposa la legislació vigent, han acordat constituir-se en consorci per a l’organització, gestió, execució i/o prestació de forma conjunta de les obres, servicis o activitats de la seua competència. Aquest Consorci podrà ampliar-se a altres municipis de la comarca dels Ports amb una població inferior a 500 habitants.

El Consorci té com a objectiu la formulació conjunta de polítiques públiques que contribuïsquen a millorar la qualitat de vida a l’àmbit rural en el seu vessant econòmic, social i ambiental.

Amb este fi, el Consorci promourà qualsevol classe d’activitats i prestarà tots els serveis públics que contribuïsquen a la consecució d’aquest objecte.

En particular, el Consorci fomentarà les iniciatives que ajuden als interessos generals dels municipis que l’integren mitjançant la realització d’obres i servicis orientats a:
a) Consecució d’un desenvolupament socioeconòmic sostenible dels municipis integrants.
b) Prestació d’assessorament jurídic, tècnic i administratiu als municipis del Consorci.
c) Prestació de serveis socials i de foment i promoció de l’ocupació.
d) Foment del desenvolupament comercial, industrial, agrícola i ramader.

Es pot ampliar informació al DOCV nº7025 de 16/05/13 (Pàg. 14073).